Vrh H2 z Henmonu, nar: 3.11.2017

Hargo, Herry

 Harmonie,Helada,Helena,Hermiona,Hester, Hirra

V1, OV, VD1  Wait v. Haus Tchorz

HD + ED 0/0   DNAgpr.

ZVV1, BH, IPO1  5JX1/N 1. třída chovnosti

V7, VD1, VT Ariana Lonadard

HD 1/1  ED 0/0   DNAgpr.

ZVV1, 5JX1/P 1. třída chovnosti doživotně

 Harmonie z Henmonu

Hermiona z Henmonu

Helena z Henmonu

 Hargo z Henmonu

Herry z Henmonu

Helada z Henmonu

Hester z Henmonu

Hirra z Henmonu